Pohled přes účelové znaky 2018

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1 0 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 18,19 Kč - - - -
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč Navýšení 1 255 480,17 Kč 1 441 403,74 Kč 115 %
0 0 850 000,00 Kč Navýšení 1 255 480,17 Kč 1 362 357,74 Kč 109 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 79 046,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 73 477,00 Kč 82 %
517 Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 73 477,00 Kč 82 %
92 0 účelová dotace-věcné prostředky Sbor dobrovol.hasičů 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 2 499,00 Kč 100 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 100 %
201 0 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 3 015 000,00 Kč 100 %
678 0 678 0,00 Kč 0,00 Kč 32 500,00 Kč - - - -
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 384 000,00 Kč 384 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 750 100,00 Kč 5 750 100,00 Kč 100 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 407 523,49 Kč 407 523,49 Kč 100 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 107 529,66 Kč 120 186,15 Kč 112 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 107 529,66 Kč 107 529,66 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 12 656,49 Kč - - - -
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 068 858,00 Kč 1 068 858,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 3 661 000,00 Kč 3 661 000,00 Kč 100 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
17968 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 27 475,00 Kč 27 475,00 Kč 100 %
17969 0 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 467 075,00 Kč 467 075,00 Kč 100 %
22009 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
22500 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 2 240 212,40 Kč 2 240 212,40 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč 0,00 Kč 646 000,00 Kč - - - -
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 711 922,00 Kč 711 922,00 Kč 100 %
98187 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do PČR 0,00 Kč 0,00 Kč 723 092,00 Kč - - - -
Celkem 940 000,00 Kč Navýšení 25 571 674,72 Kč 23 155 341,97 Kč 91 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 48 400,00 Kč - - - -
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 36 000,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 12 400,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 746 608,00 Kč 107 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 10 308,00 Kč 4 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč Pokles 249 000,00 Kč 10 308,00 Kč 4 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč Navýšení 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 192 292,80 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 47 916,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 144 376,80 Kč - - - -
65 65 0,00 Kč Navýšení 55 408,75 Kč 32 338,44 Kč 58 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 55 408,75 Kč 32 338,44 Kč 58 %
92 účelová dotace-věcné prostředky Sbor dobrovol.hasičů 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor ľivotního prostředí 0,00 Kč Navýšení 2 499,00 Kč 0,00 Kč 0 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 97 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
8518 Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 4 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 2 560 000,00 Kč 85 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 015 000,00 Kč 2 560 000,00 Kč 85 %
13001 Neinv.transf.krajům na fin.spec.odb.pro výkon inspekcí 0,00 Kč 0,00 Kč 170,00 Kč - - - -
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč 0,00 Kč 170,00 Kč - - - -
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 384 000,00 Kč Navýšení 584 000,00 Kč 353 987,08 Kč 61 %
0 0 384 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 126 160,00 Kč 63 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 382 000,00 Kč 226 578,82 Kč 59 %
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 883,11 Kč 88 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 365,15 Kč 37 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 6 051 392,35 Kč 4 951 921,65 Kč 82 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 301 292,35 Kč 301 292,35 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 5 750 100,00 Kč 4 650 629,30 Kč 81 %
13013 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 1 460 289,74 Kč 614 326,20 Kč 42 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 407 523,49 Kč 0,00 Kč 0 %
1441 OP LZZ - Efektivní systém plánování sl.v NJ prostř.komunit.plánování II 0,00 Kč Navýšení 1 052 766,25 Kč 614 326,20 Kč 58 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 107 529,66 Kč 120 186,15 Kč 112 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 79 519,86 Kč 92 176,35 Kč 116 %
323 Z© Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 28 009,80 Kč 28 009,80 Kč 100 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 068 858,00 Kč 1 068 858,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 068 858,00 Kč 1 068 858,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 3 661 000,00 Kč 3 528 071,00 Kč 96 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 276 000,00 Kč 166 800,00 Kč 60 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 177 000,00 Kč 175 000,00 Kč 99 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 1 494 000,00 Kč 1 494 000,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 274 000,00 Kč 274 000,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 738 000,00 Kč 738 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior NJ 0,00 Kč Navýšení 702 000,00 Kč 680 271,00 Kč 97 %
14032 0 Program prevence kriminality - č.314080-NIV 0,00 Kč Navýšení 86 000,00 Kč 86 000,00 Kč 100 %
14990 14990 0,00 Kč 0,00 Kč 262 436,90 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 262 436,90 Kč - - - -
15974 Oper.program ľivot.prostř. 2014-2020 -prog.č.115310-EU-IV 0,00 Kč Navýšení 2 985 590,72 Kč 3 212 227,57 Kč 108 %
1396 Energetické úspory AD Straník 0,00 Kč Navýšení 823 760,00 Kč 1 055 297,35 Kč 128 %
529 Energetické úspory budov Z© Tyrąova - druľina Jiráskova 0,00 Kč Navýšení 2 161 830,72 Kč 2 156 930,22 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 342 400,00 Kč 71 199,56 Kč 21 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 30 595,48 Kč 18 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 170 000,00 Kč 38 184,08 Kč 22 %
2402 Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 2 400,00 Kč 2 420,00 Kč 101 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 6 848 400,00 Kč 1 423 991,28 Kč 21 %
2400 Energetické úspory BD Luční 3 0,00 Kč Navýšení 3 400 000,00 Kč 611 909,68 Kč 18 %
2401 Energetické úspory BD Luční 4 0,00 Kč Navýšení 3 400 000,00 Kč 763 681,60 Kč 22 %
2402 Energetické úspory BD Revoluční 36 0,00 Kč Navýšení 48 400,00 Kč 48 400,00 Kč 100 %
22009 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 130 000,00 Kč 65 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 130 000,00 Kč 65 %
22500 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-IV 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
543 Sníľení energetické náročnosti VO NJ 0,00 Kč Navýšení 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 2 766 420,89 Kč 2 240 212,40 Kč 81 %
0 0 0,00 Kč Navýšení 526 208,49 Kč 0,00 Kč 0 %
305 M© Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 262 272,00 Kč 262 272,00 Kč 100 %
321 Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 743 182,00 Kč 743 182,00 Kč 100 %
322 Z© Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 649 888,00 Kč 649 888,00 Kč 100 %
325 Z© Tyrąova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 584 870,40 Kč 584 870,40 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 711 856,89 Kč 711 856,89 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 2 476,10 Kč 2 476,10 Kč 100 %
98187 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do PČR 0,00 Kč 0,00 Kč 268 363,80 Kč - - - -
Celkem 1 334 000,00 Kč Navýšení 37 817 122,10 Kč 23 555 231,82 Kč 62 %