Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2021

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 551 590 875,92 Kč Navýšení 559 843 954,42 Kč 188 987 067,99 Kč 34 %
výdaje 59 167 208,62 Kč Navýšení 60 901 329,40 Kč 29 815 062,12 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 285 222,00 Kč 191 230,40 Kč 2 %
Civilní připravenost na krizové stavy 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 40 076,41 Kč 24 %
Doprava 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 10 150,00 Kč 9 %
Kultura a sdělovací prostředky 2 690 000,00 Kč Pokles 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
Požární ochrana 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
Školství a sociální věci 1 603 000,00 Kč Navýšení 1 653 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0 %
Veřejná správa 14 642 900,00 Kč 14 642 900,00 Kč 4 672 879,85 Kč 32 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
Vodní hospodářství 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 62 558,47 Kč 25 %
Všeobecná pokladní správa 28 670 000,00 Kč Navýšení 31 181 898,78 Kč 22 256 380,99 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 950 000,00 Kč Pokles 140 000,00 Kč 80 000,00 Kč 57 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 816 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 100 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 80 000,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 10 150,00 Kč 10 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 10 150,00 Kč 11 %
313 Odbor přestupkových agend 0,00 Kč 0,00 Kč 10 150,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 62 558,47 Kč 25 %
5169 Nákup ostatních služeb 239 471,93 Kč 239 471,93 Kč 60 288,93 Kč 25 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 60 288,93 Kč - - - -
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 836,69 Kč 9 836,69 Kč 2 269,54 Kč 23 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 269,54 Kč - - - -
3341 Rozhlas a televize 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 670 000,00 Kč 2 670 000,00 Kč 801 141,00 Kč 30 %
9 Obecní ľivnostenský úřad 0,00 Kč 0,00 Kč 574 871,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 226 270,00 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 49 218,40 Kč 38 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 49 218,40 Kč 38 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 49 218,40 Kč - - - -
3634 Lokální zásobování teplem 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 8 000 000,00 Kč Pokles 7 868 610,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 150 000,00 Kč Navýšení 283 612,00 Kč 142 012,00 Kč 50 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 150 000,00 Kč Navýšení 283 612,00 Kč 142 012,00 Kč 50 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 142 012,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč Navýšení 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
4344 Sociální rehabilitace 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 298 000,00 Kč 298 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4371 Raná péče a soc.aktiviz.služby pro rodiny s dětmi 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 Ochrana obyvatelstva 169 000,00 Kč 169 000,00 Kč 40 076,41 Kč 24 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 34 671,34 Kč - - - -
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 405,07 Kč 22 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 405,07 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 Kč 23 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 1 698 645,00 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 8 946 400,00 Kč 8 946 400,00 Kč 2 857 819,00 Kč 32 %
5019 Ostatní platy 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 109,00 Kč 12 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 109,00 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 7 150 000,00 Kč 7 150 000,00 Kč 2 375 135,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 2 375 135,00 Kč - - - -
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 942 400,00 Kč 942 400,00 Kč 237 019,00 Kč 25 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 237 019,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 643 500,00 Kč 643 500,00 Kč 214 482,00 Kč 33 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 214 482,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 1 051,00 Kč 9 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 051,00 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 75 000,00 Kč 75 000,00 Kč 16 114,00 Kč 21 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 16 114,00 Kč - - - -
5176 Účastnické poplatky na konference 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000,00 Kč 8 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 4 000,00 Kč - - - -
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 909,00 Kč 13 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 3 909,00 Kč - - - -
6114 Volby do Parlamentu ČR 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5019 Ostatní platy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 295 450,00 Kč 295 450,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč 120 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 50,00 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 5 196 500,00 Kč 5 196 500,00 Kč 1 815 060,85 Kč 35 %
5019 Ostatní platy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 124 307,00 Kč 124 307,05 Kč 100 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 124 307,05 Kč - - - -
5164 Nájemné 60 700,00 Kč 60 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 6 292,00 Kč 4 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 6 292,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 429 800,00 Kč Pokles 2 305 493,00 Kč 1 323 378,80 Kč 57 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 1 323 378,80 Kč - - - -
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 22 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 20 000,00 Kč - - - -
5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 Kč 0,00 Kč 5 280,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 5 280,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 954 000,00 Kč 1 954 000,00 Kč 335 703,00 Kč 17 %
919 Odbor kancelář vedení města 0,00 Kč 0,00 Kč 335 703,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 115 369,22 Kč 36 %
5163 Služby peněžních ústavů 320 000,00 Kč 320 000,00 Kč 115 369,21 Kč 36 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 115 369,21 Kč - - - -
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč 0,00 Kč 0,01 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 0,01 Kč - - - -
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 350 000,00 Kč 1 350 000,00 Kč 305 237,13 Kč 23 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 304 737,00 Kč 23 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 304 737,00 Kč - - - -
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 500,13 Kč 1 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 500,13 Kč - - - -
6399 Ostatní finanční operace 26 000 000,00 Kč 26 000 000,00 Kč 21 816 268,00 Kč 84 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 778 518,00 Kč 26 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 778 518,00 Kč - - - -
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 23 000 000,00 Kč 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 21 037 750,00 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 19 887,64 Kč 19 887,64 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 5 719,00 Kč - - - -
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 14 168,64 Kč - - - -
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000 000,00 Kč Navýšení 3 492 011,14 Kč -381,00 Kč -0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč -381,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč -381,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 1 000 000,00 Kč Navýšení 3 492 011,14 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 59 167 208,62 Kč Navýšení 60 901 329,40 Kč 29 815 062,12 Kč 49 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5019 Ostatní platy 30 000,00 Kč 3 109,00 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 734,00 Kč 2 % 1 457,00 Kč 7 % 918,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5021 Ostatní osobn.. 295 450,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5023 Odměny členů .. 7 150 000,00 Kč 2 375 135,00 Kč 33 % 540 694,00 Kč 8 % 540 694,00 Kč 15 % 540 694,00 Kč 23 % 753 053,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5031 Povinné pojis.. 942 400,00 Kč 237 019,00 Kč 25 % 59 348,00 Kč 6 % 58 603,00 Kč 13 % 59 100,00 Kč 19 % 59 968,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 %
5032 Povinné pojis.. 644 500,00 Kč 214 482,00 Kč 33 % 49 017,00 Kč 8 % 48 657,00 Kč 15 % 48 927,00 Kč 23 % 67 881,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 % 0,00 Kč 33 %
5039 Ostatní povin.. 13 000,00 Kč 1 051,00 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 248,00 Kč 2 % 492,00 Kč 6 % 311,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
5041 Odměny za uži.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 80 000,00 Kč 34 671,34 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 34 671,34 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 % 0,00 Kč 43 %
5139 Nákup materiá.. 138 307,00 Kč 124 307,05 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 124 307,05 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 %
5156 Pohonné hmoty.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5161 Služby pošt 120 500,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5162 Služby teleko.. 50,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5163 Služby peněžn.. 1 620 000,00 Kč 420 106,21 Kč 26 % 19 967,18 Kč 1 % 25 345,51 Kč 3 % 331 195,75 Kč 23 % 32 900,02 Kč 25 % 10 697,75 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 % 0,00 Kč 26 %
5164 Nájemné 110 700,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, .. 240 000,00 Kč 16 442,00 Kč 7 % 3 388,00 Kč 1 % 10 150,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 2 904,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5167 Služby školen.. 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpraco.. 55 000,00 Kč 5 405,07 Kč 10 % 0,00 Kč 0 % 5 405,07 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 %
5169 Nákup ostatní.. 5 544 464,93 Kč 2 184 808,73 Kč 39 % 639 978,00 Kč 12 % 217 281,00 Kč 15 % 815 589,73 Kč 30 % 511 960,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5171 Opravy a udrž.. 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 15 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5175 Pohoštění 175 000,00 Kč 16 114,00 Kč 9 % 2 973,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 5 639,00 Kč 5 % 3 595,00 Kč 7 % 3 907,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 % 0,00 Kč 9 %
5176 Účastnické po.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5179 Ostatní nákup.. 210 000,00 Kč 103 000,00 Kč 49 % 7 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 92 000,00 Kč 47 % 4 000,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 % 0,00 Kč 49 %
5181 Poskytnuté zá.. 0,00 Kč 6 000,00 Kč - - - - 4 000,00 Kč - - - - 2 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5182 Poskytované z.. 0,00 Kč 5 280,00 Kč - - - - 17 100,00 Kč - - - - -3 000,00 Kč - - - - 2 180,00 Kč - - - - -8 000,00 Kč - - - - -3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5192 Poskytnuté ne.. 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 30 000,00 Kč 3 909,00 Kč 13 % 2 489,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 1 420,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 % 0,00 Kč 13 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč -381,00 Kč - - - - -381,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 304 928,00 Kč - - - - -306 128,00 Kč - - - - 1 200,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5319 Ostatní neinv.. 1 800 000,00 Kč 1 698 645,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 698 645,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 % 0,00 Kč 94 %
5323 Neinvestiční .. 1 395 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5329 Ostatní neinv.. 19 836,69 Kč 2 269,54 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 269,54 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5362 Platby daní a.. 3 283 612,00 Kč 920 630,00 Kč 28 % 86 453,00 Kč 3 % 537 791,00 Kč 19 % 104 946,00 Kč 22 % 191 040,00 Kč 28 % 400,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5364 Vratky veřejn.. 5 719,00 Kč 5 719,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 5 719,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 23 000 000,00 Kč 21 037 750,00 Kč 91 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 21 037 750,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 %
5366 Výdaje z fina.. 14 168,64 Kč 14 168,64 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14 168,64 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 1 954 000,00 Kč 335 703,00 Kč 17 % 71 632,00 Kč 4 % 75 607,00 Kč 8 % 87 807,00 Kč 12 % 97 657,00 Kč 17 % 3 000,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 % 0,00 Kč 17 %
5811 Výdaje na náh.. 180 000,00 Kč 49 718,53 Kč 28 % 0,00 Kč 0 % 22 809,60 Kč 13 % 500,13 Kč 13 % 26 408,80 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 %
5901 Nespecifikova.. 3 492 011,14 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 871 610,00 Kč 0,01 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,01 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly .. 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 60 901 329,40 Kč 29 815 062,12 Kč 49 % 1 503 658,18 Kč 2 % 1 582 715,52 Kč 3 % 25 274 015,84 Kč 41 % 1 435 563,83 Kč 2 % 19 108,75 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %